GGD inspectierapport

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldaan aan kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht- kindratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten. Dit is beschreven in de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). De toezichthouder van de GGD controleert of de kindercentra voldoen aan de eisen.

Inspecteurs van de GGD toetsen de kinderopvang jaarlijks op kwaliteitseisen. Dit in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen van gastouderopvang.
Er wordt gekeken naar:

  • het pedagogisch klimaat
  • het personeel en groepen
  • de veiligheid en gezondheid
  • de accommodatie en inrichting
  • het ouderrecht

Na de inspectie stelt de inspecteur een rapport op. De rapporten kun je vinden via het https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf

De inspectierapporten van ons kinderdagverblijf:
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=12798